PhD Theses

Completed PhD Theses


  • Estructura i dinàmica de la comunitat animal aquàtica de l’estanyol temporani d’Espolla
  • Author: Dani Boix Masafret
  • 2000
  • Institution: Department of Environmental Sciences & Institute of Aquatic Ecology. University of Girona
  • Supervisor: Ramon Moreno Amich